NASZE USŁUGI

Czynności prewencyjne (pieczęć prewencyjna)

Jest to doskonałe narzędzie dyscyplinujące kontrahentów, oraz tani sposób skłaniający kontrahentów do terminowego regulowania płatności.
Usługa czynności prewencyjnych (pieczęć prewencyjna) skierowana jest do obecnych oraz przyszłych Klientów ceniących sobie rzetelność oraz terminowość płatności. Ostrzeżenie prewencyjne na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością informuje o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie, przekazanie długu do Agencji Obrotu Wierzytelnościami – Lithuania.


Prewindykacja

Prewindykacja, to łagodny sposób na odzyskiwanie długów i mobilizowanie płatników do regularnego i terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Metoda ta sprawdza się w różnych sytuacjach, szczególnie gdy przyczyną powstania zaległości są: brak dyscypliny płatniczej, brak efektywnych metod egzekwowania zadłużenia oraz poczucie bezkarności konsumentów i przedsiębiorców.

Jak przebiega prewindykacja:

 1. powiadomienie telefoniczne;
 2. formularz wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o powiadomieniu publicznym;
 3. pieczątka do wykorzystywania na własnych dokumentach finansowych z informacją o zamiarze umieszczenia dłużnika w ewidencji oraz powiadomienie o umieszczeniu informacji gospodarczej na jego temat publicznie itd.

Postępowanie polubowne

Postępowanie polubowne jest to odzyskanie należności od dłużnika w drodze prowadzonych negocjacji. Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.
Windykację w postępowaniu polubownym prowadzą specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie oraz wiedzę. Działania prowadzone są poprzez prowadzenie negocjacji z dłużnikiem.

Postępowanie polubowne zawiera następujące czynności:

 • ustalenie danych teleadresowych dłużnika;
 • analiza należności;
 • dokonanie oceny profilu dłużnika;
 • ustalenie osób odpowiedzialnychd w firmie;
 • wysyłanie wezwania do zapłaty;
 • prowadzienie negocjacji telefonicznych;
 • uzyskanie pisemnego potwierdzenia o uznanie długu od dłużnika;
 • ustalenie i monitoring harmonogramu spłat przez dłużnika.

Windykacja osobista

Windykacja osobista (windykacja bezpośrednia) jest to jedno z najskuteczniejszych czynności procesu dochodzenia należności.
Windykacja osobista prowadzona jest w oparciu o osobisty kontakt z dłużnikiem, złożenie wizyty u dłużnika. Kontakt taki ma na celu skuteczne zdyscyplinowanie dłużnika do zapłaty należności, uświadomienia mu konsekwencji wynikających z odmowy spłaty zadłużenia oraz ma bezpośredni wpływ na ocenę jego stanu majątkowego.


Monitoring wierzytelnośc

Usługa ta obejmuje obsługę całego procesu odzyskiwania należności, od momentu wystawienia faktury, poprzez windykację pozasądową i sądową, aż do ostatecznego odzyskania zaległych płatności. Zlecając Agencji Obrotu Wierzytelnościami – Lithuania „MACL”, w ramach stałej opłaty abonamentowej, czasochłonne czynności nasi Klienci zmniejszają zaangażowanie własnych pracowników, ograniczają wewnętrzne koszty zatrudnienia i mogą bardziej efektywnie skoncentrować się na swojej działalności podstawowej.

Podstawowe czynności monitoringu:

 • wezwanie dłużnika do zapłaty;
 • weryfikacje danych rejestrowych dłużnika;
 • kontakt telefoniczny z dłużnikiem;
 • osobiste negocjacje z dłużnikiem;
 • złożenie wizytu u dłużnika;
 • nadzór nad prawidłowością płatności (co do terminu i wysokości);
 • podejmujemy działania zapobiegające przedawnieniu wierzytelności.

Monitorowanie spłat rozpoczynamy jeszcze przed upływem terminu płatności faktury, nasz kontakt ma na celu zmotywowanie odbiorcy do terminowej zapłaty należności. Odbiorca będzie informowany o zbliżaniu się terminu płatności, a Klient otrzyma informację nt. należności zagrożonych, których spłata nie nastąpi w ustalonym terminie. Zadaniem osoby monitorującej wpłaty będzie w takim przypadku ustalenie nowego terminu płatności oraz nadzorowanie wpłaty.

Wszystkie działania w ramach tej usługi są wykonywane przez naszych pracowników w imieniu Klienta, dzięki czemu nie są naruszane dobre relacje pomiędzy Klientem i jego odbiorcą.

W monitoringu należności po upłynięciu terminu płatności podejmowane działania będą miały na celu upomnienie dłużników oraz ostrzeżenie, że w przypadku dalszego zwlekania z zapłatą zostaną zastosowane bardziej radykalne środki. W wyniku czego dłużnik będzie miał poczucie nieuchronności zapłaty i będzie musiał liczyć się z konsekwencjami jej braku.

Należności, które nie zostaną spłacone podczas usługi monitoringu natychmiast kierujemy na drogę postepowania sądowego.


Postępowanie sądowe

W trybie postępowania sądowego reprezentujemy sprawy Klienta podczas całego procesu, we wszystkich instancjach. Sprawy zakończone sukcesem niezwłocznie przekazujemy do egzekowania należności do własciwych organów egzekucyjnych.

Podstawowe czynności postępowania sądowego:

 • ocenę dostarczonej dokumentacji;
 • wybór trybu postępowania;
 • przygotowanie i złożenie powództwa do właściwego sądu oraz sporządzanie wszelkich pism;
 • procesowych;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym (w każdej instancji sądu);
 • nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania;
 • odwołania od niekorzystnych orzeczeń.

Podstawą do realizacji zlecenia jest złożenie przez Klienta zlecenia windykacji sądowej wraz ze stosownym pełnomocnictwem.
Agencja Obrotu Wierzytelnościami – Lithuania jest zobowiązana do przesłania wszelkich wymaganych dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania sądowego.
Agencja Obrotu Wierzytelnościami – Lithuania zobowiązuje się do przygotowania z złożenia do właściwego Sądu przed upływem stosownych terminów pozwu i innych niezbędnych pism procesowych w tym środków odwoławczych jakie mogą okazać się niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego. Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich: opłat skarbowych, sądowych, administracyjnych na podstawie zaakceptowanej wyceny przez Klienta.


Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to ostatni i ostateczny etap odzyskiwania należności. Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależy nie tylko od wypłacalności dłużnika, ale także od aktywności organów egzekucyjnych. Reprezentując interesy Klienta czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania oraz przyspieszamy realizację zlecenia.

W toku postępowania egzekucyjnego Agencja Obrotu Wierzytelnościami – Lithuania:

 • sporządza wnioski egzekucyjne;
 • składa odpowiednie dokumenty do odpowiednich organów egzekucyjnych;
 • prowadzi stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych.

Sprzedaż wierzytelności


Pomóc prawna podmiotom zagranicznym


 

Skontaktuj się z nami teraz